Warta Ku Basa Sunda : “Pejabat” Kudu Usik, Daek Malikan Deui Sosialisasi PP No.53”

0
232

Bandung, varianews.com – Gubragna Aturan Pamarentah (PP) No. 53 taun 2010 teh lain ukur umajak tapi estuning ngawajibkeun ka sakurna Pagawe Nagri Sipil (PNS) Indonesia sangkan Disiplin.

Dina eta PP, khususna dina katangtuan Umum Pasal hiji Item 1, ditetelakeun yen anu dipimaksud Disiplin PNS nyaeta kasanggupan pikeun tumut kana kawajiban katut daek nyingkahan kalakuan teu uni alatan geus aya saniskara  katangtuan panyarek anu kaunggel dina peraturan perundang-undangan atawa aturan kadinasan. Eta kabeh-kabeh teh lamun seug dirempak, oknum PNS  anu milampahna bakal ditibanan hukuman disiplin.

Euceuk saurang inohong anu ngawidangan sosial kontrol nu cenah narah lamun disebutkeun wastana, Oknum PNS anu osok pirajeunan ngarempak aturan perundang-undangan teh loba.

“Kalakuan ngarempak kana katangtuan anu onjoy tur remen dilakonan ku oknum PNS teh,” masih keneh ceuk eta Inohong, “rupa rupa. Diantarana bae lamun ngalaksanakeun pancen kadinasan henteu diwuwuh ku rasa ngabakti anu pinuh ku karumasaan lan tanggung jawab. Beh dituna pisan, dina prakprakan digawena teh henteu dibarengan ku Jujur, Tartib, ati-ati tur pinuh ku kasumangetan pikeun kapentingan Bangsa jeung Nagara.”

Ceuk Pamanggihna, rea keneh Oknum PNS anu remen mapaesan pancenna ku Praktek Kolusi-Korupsi-Nepotisme (KKN) nu dimimitian ku pakarepanana sorangan. Diantarana bae hayang ngapimilik, nyewakeun, atawa nginjeumkeun pangabogana Nagara kucara teu sah. Eta barang-barang teh dina wanda boh anu “bergerak” boh anu “cicing” jeung rea-rea deui.

Mangkana ti kitu, euceuk inohong anu ngawidangan sosial kontrol tea, kawajiban para “Pejabat”  anu aya patula-patalina jeung saniskara peraturan perundang-undangan, kiwari kudu Usik, daek malikan deui sosialisasi PP No. 53 taun 2010.

Ku cara kitu, cenah, tangtuna oge Oknum PNS anu boga rasa-rumasa geus ngarempak saniskara peraturan perundang-undangan, bakal “sadar diri” nalipak maneh. Tayohna, nyurupkeun deui dirina jeung “Title” salaku  Abdi Nagara, sajatining Jalma bumela ka Bangsana katut lemah Caina.

Minimalisna mah meureunan kieu : “Ku Usikna Para Pejabat , daraek deui sosialisasi  PP No. 53 Taun 2010, tangtuna oge  jalma-jalma anu wangkelang atawa hese diwawadianan ku sasamana teh bakal ngurangan”. (kang HUWA).

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here