Heureuy ala kang HUWA (04)

0
175

“Beunangna kang HUWA)

Moro Celeng

+Barudak! Montong osok moro langlayangan di jalan raya bisi katabrak mobil keh.

– Na kedah dimana atuh Amang, da dileuweung mah meureunan abdi teh kudu moro Celeng? (kang HUWA).

 

Bisa Jadi

-Kang! Upami aya jalmi anu botak di lebah hareup sirahna, tiasa janten eta jalma teh tukang mikir / “Pemikir”. Cacak kitu, ari anu botak di lebah tukangeun sirahna mah bisa jadi oge anjeunna teh kagolong manusa pinter.

+Upami anu botakna tihareup parat ka pengker, kumaha tah?

-Bisa jadi cek pamikir eta jalma manehna teh Pinter. (kang HUWA).

Henteu Pira

-Umur-umuran, kakara ngalaman nyarekan anak anu pangdipikanya’ahna ku kuring teh basa waktu sabulan katukang!

+Naon atuh margina Akang dugika tega nyeseulan tuang putra sagala?

-Henteu pira,..harita kuring teh keur nyeri huntu…disangka ngabodor!

+Waduh! (kang HUWA).

 

“PERS WUNGKUL”

Basa aya pertandingan Maen Bal di Bandung, Ibro kapeto ngawancara pananggung jawab eta acara. Memeh tepung jeung anu dimaksud, Ibro ditanya ku saurang padagang asongan.

“Dupi salira teh saha, anu timana, bade kasaha?” Ceuk padagang asongan

“Abdi Pun Ibro, ti PERS, bade nepangan pananggung jawab Pertandingan!” Walon Ibro

“O o o …  pun Ibro-nya? Ti Pers salira teh? Pers mana tah, naha … ti Persib, Persiwamena, Persija atanapi Persiba?” Tanyana deui padagang asongan, nyusul tepus.

Ngadenge pananya kitu, Ibro ngajawab bari mesem : “PERS wungkul.”

“Na di Super Liga Indonesia aya Club Pers Wungkul kitu?” Cek padagang asongan bari ngahuleng.

Ibro kagugu ku pananyana padagang asongan. Cacak kitu, ngawancara pananggung jawab pertandingan tea na mah teu bolay.  (kang HUWA).

“Bagadang-Ngaronda”

-Kanggo saheulaanan mah, ulah wara ngahareureuyan mang kardi nya!

+Naha ku naon kitu?

-Nuju dibenduan ku bojona.

+Tah…tah…tah…alatan naon tah pangna mang Kardi dibenduana ku bojona teh?

-Saurna mah, pedah eta, mang Kardi “Bagadang” wae pabeubeurang.

+Sanes ari “Bagadang” mah kedahna wengi kitu?

-Iiiih! Angkanan upami waktos wengi kanggo mang Kardi mah “Ngaronda”.

+Oh! Muhun atuh. Nuhun Informasina, ayeuna Akang janten puyeng, asa aya dina tengah-tengah antawis “Bagadang” sareng “Ngaronda”! (kang HUWA).

Sami 1

–  Kang! Di Mana bumi teh?

+ Di Padalarang.

–  Uluh! Gening tebih.

+ Ah! Caket atuh ari rorompok di Padalarang didamel di Kiara Condong mah. Anu tebih teh, upami rorompok di Kiara Condong damelna di Padalarang.

–  Naha leres eta waleran teh?

+ Nya … leres atuh. Angkanan eta teh perkawisna mah sami bae sareng upami ti dinten minggu ka senen, ti senen ka minggu!*(kang HUWA)

Tara Sare

          “Kang! Ari lauk osok sare tara?” Tanya Udin ka Ibro.

            “Sigana, lauk mah tara sare…Din.” Walon Ibro.

            “Naon margina lauk teh bet tara sare?”.Tanyana Udin deui.

            “Heu’euh, lauk eudeuk bisa sare kumaha atuh…Din, sakitu unggal poe kamarna ngahaja disina banjirkeun anu ngabalukarkeun kana simbut, bantal eujeung gugulingna, kabeh bararaseuh balas kakeu’eum!” Ibro ngawalonana teh bari tuluy we ngaleos ninggalkeun Udin.

            “Deuleun ituh kang Ibro, geus mah ngawalonna boa bener hayoh deuih ngusap birit bari indit!” ceuk udin ngomong sorangan ka dirina. (kang HUWA).

 

“Da Henteu Kitu”

          -Kadal!

            +Nukitu mah Cakcak.

            -Oh! Cakcak. Tapi, naha atuhnya bet siga Iguana?

            +Muhun, da kuabdi oge katingalna mah memper sareng Buaya.

            -Boa-boa turunan Komodo.

            +Tiasa janten. Tapi, mudah-mudahan we sanes Londok.

            -Naha kumaha kitu upami Londok?

            +Upami londok ngegel, tara geuwat ngalepaskeun mangsa anu digegelna, kedah ngantosan aya sora Guludug heula, upami parantos kadangu aya sora guludug nembe anu digegelna teh dileupaskeun.

            -Ambo’eng … enya kitu?

            +Da henteu kitu deuih!

-Ari Akang…damang? (kang HUWA).

 

“MODUS”

            -Neda widi Pa’direktur! Abdi cuti limabelas dinten, ti ngawitan dinten enjing, bade jajap heula pun anak ka Padang.

            +Uluh! Meni lami lami teuing cutina. Sareng deuih, bade naon make bade jigjig ka Padang sagala?

            -Eta pun anak, saurna bade balanja “Nasi Padang”.

            -Eum…Heug di’idinan. Tapi, mulangna nyimpang heula nya ka Palembang, pangnalangankeun meser Kurupuk Kemplang sabungkus, Empek-Empek sabungkus sareng Tekwan dua porsi, ladana pisahkeun. Wartoskeun kanu dagangna, kanggo anu nyiram kituh nya!

            +Muhun! Mangga ku abdi diestokeun pisan. Nanging, eta oge upami kawidian ku Pilotna kanggo abdi tiasa lungsur heula tina kapal udara anu nuju ngapung ngawang-ngawang.

            -Teu kira-kira ngamodus teh!!! (kang HUWA).

 

“Kahayangna!”

Ibro geus opat belas poe ngararasakeun kasakit panas tiris. Patali kitu, sobat katut tatangga-tanggana ngaralayad, narungtutan ngaralongok.

“Duh! Kang, hampura abdi ngalongok teh, ukur ngalongok we wungkul, teu mawa nanaon!” ceuk Udin.

“Ih! Jeun teuing teu mawa dahareun oge da kahayang kuring mah lain eta!” Walon Ibro.

“Na hoyong naon atuh akang teh? Sugan ka dada ka duga urang pang meserkeun ku abdi!’ pokna Udin bari rada kerung!

“Hayang cageur!” Tembal Ibro tandes bari panonna molotot. Sawatara kitu, Udin ngabalieur bari mesem. (kang HUWA).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here