Heureuy ala kang HUWA (03)

0
186

“Beunangna kang HUWA

“Nyiram”

“Ih! Enyaan. Ganteng kalem gening Kang Ibro teh”. Gerentes Nyi Esih bari panonna mah anteb neuteup kana beungeut Ibro, salakina anu keur tibra sare.

Laju, “Nyiram naon atuh nya si Ema teh kapungkur basa ngakandung Kang Ibro? Ah! Rek ditaroskeun ka Ema, sugan we anak uing ganteng kalem ngaleuwihan Kang Ibro.”

Isukna, rebun-rebun keneh Nyi Esih geus ngalanto ka imah mitohana. Amprok jeung mitoha awewena, pok Esih nanya : “Basa ngandung Kang Ibro, Ema teh nyiram naon?” Cenah.

“Teu pira Nyai, harita Ema nyiram nyiuman wayang Buta pangsisina jeung wayang Hanoman” tembal mitohana Nyi Esih bari ngagilirkeun sisig ku leungeun katuhuna.

Ngadangu kitu, Nyi Esih  ngabengbeos. Kaharti, pangna kitu ge, pan manehna mah lamun ningali wayang Buta pangsisina eujeung wayang Hanoman teh gilaeun naker.

“Emaaaa! Upami kitu mah sawios bedo we!” Nyi Esih ngagorowok ti kaanggangan.

Mitohana ukur ceuleumeut, da teu ngartieun kana naon anu dimaksud ku Nyi Esih. (Mumunggang Pasir Gede KBB / kang HUWA)

 

“Tak-Takge Bro!”

Ibro, Sang “Jagoan Neon” milu kabaturna, pakancian kahiji tempat pariwisata.

Di satengahing marga, inyana misahkeun diri tibaturna tea. Basana mah hayang mapayan jalan anu  tacan kungsi kasorang ku manehna.

Kusabab teu apal jalan nya manehna sasab. Bari ngahuleng handapeun tangkal jengkol, Ibro ngangluh anu saterusna sasambat : “Embah! Jeung kieu-kieu teuing mah torojol Singa atuh keur nganteur kuring balik.”

Na atuh encan ge biwir Ibro balem, gaur teh  aya sora Singa anu dibarengan ku jirimna.

“Nya! Embah mah. Kuring mah heureuy, Embah.” Pokna Ibro bari lumpat sakalumpat lampet teuing kamana losna. (Mumunggang Pasir Gede KBB / kang HUWA)

 

“Korupsi”

Ibro, ku Bi Enah dipihapean bungbuahan, nyaeta Dalima lobana Opat siki. Cek bi Enah, eta Dalima teh supagi dibikeun ka nyi Karsih.

Anjog ka imah Kang Kardun kasampak Nyi Karsih keur ngawangkong jeung Rukmini.

“Alhamdulillah. Geuning teu kudu ka imahna, ceu Karsih teh aya di dieu”, gerentes hate Ibro. Geus kitu pok Ibro ngalisan : “Aceuk! Ieu, abdi kapihapean bungbuahan ku Bi Enah.”

“Dalima!” cek Nyi Karsih bari ngarontok bungbuahan Dalima anu dicekel ku Ibro.

“Iiii … diiih! Da … opat. Nyaan ti Bi Enah na oge opat”  tembal Ibro.

Kituna teh Ibro bari jeung ngadegdeg kawas sieuneun disangka  korupsi, padahal eta mah ukur salah harti.  (Mumunggang Pasir Gede KBB / kang HUWA)

 

“Waduh!”

+Asa lilanya kana jam 12 00 teh!

-Gampang atuh hayang gancang mah esedkeun we jarum jamna kana angka hiji jeung angka dua.

+Atuh eta mah jam hiji leuwih 10 menit. Tapi ketang, bisa jadi oge nuduhkeun jam 2 leuwih lima menit, enya teu?

-Muhun! Naha asa janten teu paruguh nya?

+Kang! Cobi kadieukeun Jamna, Urang pekprek.

-Waduh! (Mumunggang Pasir Gede / kang HUWA)

 

Made

“Kang ari Pa’Made bibit buitna ti mana?” Ceuk Udin ka Ibro.

“Pituinana mah ti Bali. Ngan inyana jarambah!” Walon Ibro.

“Jarambah kumaha?” Ceuk Udin deui.

“Lamun ulin tara daek deukeut, tampolana nepi ka Amerika. Ngan alusna, Pa’Made mah mun ulin ka hiji Nagara dengeun osok nendeun beunangna. Eta perkara bisa dibuktikeun ku cara macaan tulisan anu aya dina saniskara barang nu dipajang di toko-toko.

Akang kungsi maca ngaran Pa’Made basa di Jepang, Korea, Australia, Inggris, China. Eta tulisan teh ayana dina sisir, motor, mobil jeung sajabana alat-alat elektronik.” Ibro nerangkeunana teh bari jeung pepeta sagala.

“Cobi! Kumaha eta serata teh sebatkeun?!” Udin Panasaraneun.

”Made In China, Made In Korea, Made In Amerika jeung …” Ibro teu kebat nyaritana kaburu kahulag ku omongna Udin.

“Heup-heup-heup asa jangar nguping dongeng akang teh yeuh!” Ceuk Udin bari mencetan beuteung.

“Har! Naha jangar bet mencetan padaharan?” walon Ibro.

“Numawi simkuring ge teu ngartos naha bet mencetan padaharan. Padahal mah upami abdi jangar teh sakedahna mah mencetan pangambung  Akang … nya?” Walon Udin

Mireungeuh kitu Ibro muncereng. (Mumunggang Pasir Gede KBB / HUWA)

Ngarenghap

“Kang! Si Neng Anu teh parantos resmi janten Bojona Pa’X anu ka-6, kamari dirapalanana oge. Naruju naon nya ayeuna?” Tanya Udin Ka Ibro.

“Nu jelas mah keur ngarenghap!” Walon Ibro bari renghap ranjug. (Mumunggang Pasir Gede KBB / HUWA)

 

SALAH HARTI

 “Candak we atuh murangkalih teh ka Rumah Sakit ngarah damang!” Pokna bojona Udin ka Nyi Esih, bojona Ibro.

“Atuh moal damang kadinya mah mending candak bae ka Rumah Sehat ambeh cageur!” Ibro ujug-ujug nempas. Ngadangu kitu Nyi Esih jeung bojo Udin arolohok ngembang kadu. (Mumunggang Pasir Gede KBB / kang HUWA).

TOP News

-Kang! Wartos naon anu kiwari nuju naek daun?

+Hileud! (Mumunggang Pasir Gede KBB / HUWA)

SAGEPOK

“Kang! Mending dipasihan artos sagepok atanapi roti sagepok?” Tanya Udin ka Ibro.

“Nya mending dibere roti sagepok atuh!” Jawab Ibro.

“Naha kitu?” Udin nanyana bangun helok.

“Nya! Muhun atuh, da dina jero rotina aya duit sagepok!”

Anjog ka imah, Ibro gura giru, pok nanya ka bojona : “Nyai! Upami dipiwarang milih, bade milih mana Artos sagepok atanapi Roti sagepok?” Cek Ibro ka Esih, bojona.

“Na kawas kanu bodo atuh. Abdi mah pastina oge milih artos sagepok. Da, saemut abdi, teu acan aya jalmi waras anu ngeusian sagepok roti ku Artos sagepok!” Walon Esih.

Ngadangu jawaban bojona kitu teh Ibro ngasin. (Mumunggang Pasir Gede KBB / HUWA)

Nguseup

“Kang! Yu ah urang nguseup!” Ajak Udin ka Ibro.

“Dimana? Walon Ibro

“Eta we didinya dinu caket!” Cek Udin bari nuduhkeun ku biwirna ka pelebah Pasar Lauk Cigereleng.

“Din, ente ka uing teh ngajak nguseup atawa ngajak gelut?” tempas Ibro bari nyengledkeun leungeun bajuna. Mireungeuh kitu udin lumpat sakulampat-sakulampet (Mumunggang Pasir Gede KBB / kang HUWA)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here